News
Publications
Стартира онлайн платформата за регионално развитие и междурегионално сътрудничество „Лидерство за регионално развитие”

jpg.

 

 

Платформата CityLead.EU е електронен регистър на лидерската мрежа от участници, създадена по проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълнен от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Електронният регистър съдържа кратка информация за участниците в мрежата - контакти, организационна информация, сфери на дейност, компетенции и интереси. Платформата също служи като регистър и място за обмен на добри практики, каталог на теми и възможности за търсене на партньори.

read more... 17-01-2018
The Online Platform for Regional Development and Interregional Cooperation “Leadership for Regional Development” was launched

 

 

The CityLead.EU platform is an electronic register of the leadership network of participants, set up under the “Leaders’ Platforms for Regional Development” project, implemented by the Institute for Regional and International Studies (IRIS) with the financial support of America for Bulgaria Foundation. The e-register contains brief information about the network participants - contacts, organizational information, areas of activity, competences and interests. The platform also serves as a register and space for exchange of good practices, a catalogue of topics, and opportunities for partner search.

read more... 17-01-2018
Четейки "След Европа"…

 

Книгата на Иван Кръстев "След Европа" се нареди сред най-търсените заглавия на международния книжен пазар през тази година. През октомври Кръстев представи в София и българското издание на "След Европа". За мен e радостна възможността да напиша отзив за тази книга. Това ми дава благоприятна възможност да споделя и редица мои идеи и впечатления за кризисните процеси, които преживява Европа днес.

 

Защо бежанската криза промени Европа по драстичен начин? Защо гражданите на Европа изпитват силна неприязън и недоверие към меритократичните елити? И защо новата революция е революцията на бягащия - на мигриращия човек? Тези три въпроса си задава Иван Кръстев в предговора на своята книга "След Европа", която е първата по-цялостна интерпретация на европейската криза и на европейската перспектива (или липса на перспектива) от последното десетилетие, през което Европа се изправи пред границите на своята идентичност.

read more... 04-12-2017
Reading After Europe …

 

Ivan Krastev′s book "After Europe" is among the top international best sellers of 2017. In October 2017 Ivan Krastev presented his book also in Bulgarian in Sofia. For me the opportunity to write a review of this book is a real pleasure. It gives me also the opportunity to share certain ideas and impressions of mine on the crises that Europe faces today.

 

Why did the refugee crisis change Europe in a drastic way? Why do European citizens experience strong dislike and distrust of meritocratic elites? And why is the new revolution the revolution of the fleeing, of the migrating man? These three questions are asked by Ivan Krastev in the preface to his book After Europe, which is the first complete interpretation of the European crisis and the European perspective (or lack of perspective) in the last decade during which Europe faced the limits of its identity.

read more... 04-12-2017
ИРМИ ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА МРЕЖА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

 

jpg.

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) постави началото на мрежа за регионално развитие и междурегионално сътрудничество „Лидерство за регионално развитие“ по време на заключителна конференция, проведена в Пловдив на 3 – 4 ноември 2017 г., с което завърши поредицата от регионални и междурегионални срещи по едноименния проект.

read more... 07-11-2017
ИРМИ ЗАВЪРШВА ПОРЕДИЦАТА ОТ РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУРЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЛОВДИВ НА 3 - 4 НОЕМВРИ 2017 г.

jpg.

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) завършва поредицата от регионални и междурегионални срещи по проект „Лидерство за регионално развитие“ със заключителна конференция в Пловдив на 3 – 4 ноември 2017 г.

 

Конференцията на тема „Лидерство за регионално развитие: изграждане и управление на мрежа за междурегионално сътрудничество“ си поставя две свързани помежду си задачи. Първо, да чуем мненията на участниците и да обобщим резултатите от трите години работа по този проект. 

read more... 26-10-2017
more news...
Четейки "След Европа"…

 

Книгата на Иван Кръстев "След Европа" се нареди сред най-търсените заглавия на международния книжен пазар през тази година. През октомври Кръстев представи в София и българското издание на "След Европа". За мен e радостна възможността да напиша отзив за тази книга. Това ми дава благоприятна възможност да споделя и редица мои идеи и впечатления за кризисните процеси, които преживява Европа днес.

 

Reading After Europe BG.pdf

Read more... 04-12-2017
Reading After Europe …

 

Ivan Krastev′s book "After Europe" is among the top international best sellers of 2017. In October 2017 Ivan Krastev presented his book also in Bulgarian in Sofia. For me the opportunity to write a review of this book is a real pleasure. It gives me also the opportunity to share certain ideas and impressions of mine on the crises that Europe faces today.

 

Reading After Europe ENG.pdf

Read more... 04-12-2017