Проект на Института за регионални и международни изследвания, осъществяван с подкрепата на Фондация "Америка за България"

ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ

Проектът „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“ на Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) стартира през ноември 2018 г. Периодът за неговото изпълнение е 34 месеца и е насочен към мобилизиране и подкрепа на местните бизнес общности да използват наличния човешки потенциал на пенсионерите и да търсят нови модели за трудова мобилност.

 

Основната цел на проекта на ИРМИ е да овласти бизнес общностите с умения по застъпничество, работа в мрежи и стратегическо планиране, за да се справят с предизвикателството на намаляващия потенциал на човешки ресурси чрез изработване на жизнеспособни алтернативи за наемане на работа. За нейното постигне инициативата следва три специфични цели: 1) частично завръщане на пенсионерите обратно на пазара на труда като най-леснодостъпен ресурс на работна сила в обезлюдените и застаряващи общности; 2) проучване на потенциала, както и на икономическите, социалните и политическите последствия, на трудовата мобилност и използването на мигрантска работна сила; 3) изграждане на платформа от представители на заинтересованите страни, която да функционира след завършването на проекта и да гарантира неговата дългосрочна устойчивост.

 

Основните проектни дейности съчетават изследвания и анализи на политики, регионални и междурегионални форуми, обучения по стратегическо планиране и застъпничество, създаване на мрежи и разработване на стратегически доклади.

 

Проектът се реализира в 3 целеви региона в Северна България - Враца, Плевен и Велико Търново - и ще допринесе за 1) овластяване на бизнес общностите да оползотворяват неизползвания човешки капитал и да се възползват от възможностите за трудова мобилност, 2) мобилизиране на хората да се включват в икономически и общностни дейности и 3) насърчаване на местното развитие чрез въвеждане на нови възможности за работна заетост и доброволчество.

 

Подкрепата за Института за регионални и международни изследвания е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Института за регионални и международни изследвания и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

 

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена, непартийна фондация, която работи в партньорство с български организации и институции за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. За да научите повече за Фондация „Америка за България“, посетете: www.us4bg.org.

 

EMPOWERING LOCAL BUSINESS COMMUNITIES FOR HUMAN POTENTIAL MOBILIZATION

The “Empowering Local Business Communities for Human Potential Mobilization” project of the Institute for Regional and International Studies (IRIS) was launched in November 2018. The period for its implementation is 34 months and it aims at mobilizing and advocating for local business communities to utilize the available human potential of retired people and to look for new models of labor mobility.

 

The overarching objective of the IRIS project is to empower business communities with advocacy skills, networking and strategic planning to face the challenge of decreasing human resource potential by crafting viable alternatives for labor recruitment. To meet this objective, the initiative pursues three specific goals: 1) partially bringing retirees back to the job market as the most readily available workforce resource in depopulated and ageing communities; 2) exploring the potential, as well as the economic, social and political consequences, of labor mobility and migrant workforce; 3) building a platform of stakeholders that will function after the completion of the project and ensure its long-term sustainability.

 

The main project activities combine policy research and analysis, regional and interregional forums, trainings in strategic planning and advocacy, networking, and development of strategic reports.

 

The project is implemented in 3 target regions in Northern Bulgaria - Vratza, Pleven and Veliko Tarnovo, and will contribute to 1) empowering business communities to utilize untapped human capital and take advantage of labor mobility opportunities, 2) mobilizing people to get involved in economic and communal activities, and 3) boosting local development by introducing new avenues for employment and volunteering.

 

Support for the Institute for Regional and International Studies is provided by the America for Bulgaria Foundation. The statements and opinions expressed herein are solely those of the Institute for Regional and International Studies and do not necessarily reflect the views of the America for Bulgaria Foundation.

 

America for Bulgaria Foundation is an independent, non-governmental, non-partisan foundation that works in partnership with Bulgarian organizations and institutions to strengthen the private sector and democratic institutions in the country. To learn more about the America for Bulgaria Foundation visit: www.us4bg.org.