LEADERS’ PLATFORMS FOR REGIONAL DEVELOPMENT
За Проекта

 

  Проект „Лидерство за регионално развитие“ се осъществява от Сдружение „Институт за регионални и международни изследвания” (ИРМИ), подкрепен от Фондация „Америка за България“. Основна цел на проекта е да създаде градивна среда за ангажирането на местния лидерски потенциал с процесите на съживяване на българските региони. Той се стреми да реализира поставената цел като допринесе за постепенното изграждането на нова рамка на взаимодействие „отдолу- нагоре“ чрез естествено формиране и консолидиране на съществуващи „гнезда на успех“ на регионално ниво, постигане на трайни линии на сътрудничество между тях и акумулиране на местен потенциал за стратегическо развитие.

 

 В рамките на проекта се организират срещи-дискусии с представители на бизнеса, академичната общност, неправителствения сектор, общественици и политици в шестте региона на България с фокус важни въпроси от регионално значение. Изводите от срещите ще спомогнат за организирането на „Лидерски форуми за регионално развитие“ и формулирането на основните теми за всеки един от регионите. В Лидерските форуми се включат идентифицираните и предложени местни лидери на проведените срещи-дискусии и представители на държавни институции на регионално и централно ниво.

 

 В рамките на Лидерските форуми за регионално развитие за всеки от регионите ще се проведат задълбочени дискусии между участниците. На финала ще резюмират резултатите и ще се положат основите на Регионални стратегии за синергия базирани на подхода отдолу - нагоре разчитайки на гнездата на успех и иновативните идеи на участниците.

 

 Следващи основни дейности по проекта са обучения в лидерство и застъпничество, изготвяне на шест Регионални стратегии за синергия и реализирането им от изградените платформи. Проектът завършва с шест Стратегически форуми за регионални стратегии и Конференция за представяне и обобщаване на постигнатите от проекта резултати.